O projektu

Osmerozobi smrekov lubadar je najpomembnejši škodljiv dejavnik za navadno smreko. V zadnjih desetletjih so se zgodile velike abiotske motnje in posledično namnožitve smrekovih podlubnikov. Klimatske spremembe z vedno več vremenskimi ekstremi, kot so suša, žledolom, vetrolom in snegolom, pa povečujejo možnost pogostejšega pojavljanja takšnih dogodkov v prihodnje.

Za ustrezno odzivanje na tako velike in obsežne namnožitve podlubnikov je nujno kar najhitreje odkriti njihov izvor. V Sloveniji obstaja sistem spremljanja gostote populacij smrekovih podlubnikov s feromonskimi pastmi in nastavami, ki spremljajo številčnost osmerozobega smrekovega lubadarja in šesterozobega smrekovega lubadarja in lahko predvidijo namnožitve teh dveh vrst podlubnikov. Vendar pa je vzpostavljeni sistem spremljanja trenutno precej neučinkovit in zelo drag. Novi tipi pasti, feromonskih vab in boljše usmeritve glede števila pasti in nastav in lokacij namestitve pasti in nastav pa bi sistem spremljanja naredila bolj učinkovit in racionalen glede na stroške.

Glavni cilj predlaganega projekta je izboljšanje sistema spremljanja ulova smrekovih podlubnikov v kontrolne feromonske pasti in sistema polaganja kontrolnih nastav s ciljem zanesljivega napovedovanja namnožitev populacije smrekovih podlubnikov Ips typographus in Pityogenes chalcographus.

naslov projekta: Izboljšanje sistema spremljanja ulova smrekovih podlubnikov v kontrolne feromonske pasti in sistema polaganja kontrolnih nastav ter izdelava aplikacije za načrtovanje lokacij in števila kontrolnih pasti ter kontrolnih nastav po ureditvenih enotah Zavoda za gozdove Slovenije

št. projekta: V4-1822

javni razpis: CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

vodja projekta: dr. Maarten de Groot

trajanje projekta: od 1.11.2018 do 31.10.2021

vrednost projekta:  135.000,00 EUR (cenovna kategorija C)