Cilji

V okviru predlaganega projekta želimo doseči naslednje cilje:

  1.  določiti kriterije, roke in postopke za določanje optimalnega števila kontrolnih feromonskih pasti in lokacij njihove postavitve z upoštevanjem lokalnih razlik v geografskih, klimatskih in ekoloških značilnostih posameznih območij,
  2. določiti kriterije in postopke za določanje optimalnega števila in lokacij kontrolnih nastav;
  3. primerjati učinkovitost feromonskih pripravkov oz. atraktantov različnih proizvajalcev (npr. Pheroprax, ECOLURE, Typosan) na ulov osmerozobega smrekovega lubadarja ter na dodatni ulov s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja na območjih prizadetih zaradi ujm,
  4. primerjati učinkovitost ulova osmerozobega smrekovega lubadarja med različnimi tipi pasti z enakim atraktantom (npr. režasta past, križna past) ter dodatnega ulova s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja na območjih prizadetih zaradi ujm,
  5. primerjati ulov osmerozobega smrekovega lubadarja in dodatnega ulova, s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja, v enojne, dvojne in trojne Theysohnove pasti,
  6. izdelati javno dostopne računalniške aplikacije za načrtovanje števila in lokacij kontrolnih pasti in kontrolnih nastav po posameznih ureditvenih enotah Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
  7. izdelati publikacijo, s katero se lastnike gozdov ozavešča o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo smrekovi podlubniki ter se ozavešča o pomenu pravilnega polaganja kontrolnih nastav kot sestavnemu delu integralnega varstva gozdov pred podlubniki,
  8. organizirati delavnice za lastnike gozdov z namenom ozaveščanja o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo smrekovi podlubniki ter o pomenu pravilnega polaganja kontrolnih nastav kot sestavnemu delu integralnega varstva gozdov pred podlubniki, ter
  9. pregledati relevantne predpise s področja gozdarstva, presoditi o ustreznosti določil s področja varstva gozdov pred podlubniki (spremljava pojavljanja smrekovih podlubnikov v gozdu in na skladiščih, odkrivanje žarišč, zatiralni ukrepi in roki za izvedbo) in predlagati možne izboljšave.