DS 4. Diseminacija

Odgovorna oseba za DS4: Maarten de Groot GIS

Sodelujoče organizacije: GIS, ZGS

Vsebina DS4 ustreza naslednjima projektnima ciljema:

  • izdelati publikacijo, s katero se lastnike gozdov ozavešča o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo smrekovi podlubniki ter ozavešča o pomembnosti pravilnega polaganja kontrolnih nastav organizirati delavnice za lastnike gozdov z namenom ozaveščanja o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo podlubniki ter o pomembnosti pravilnega polaganja kontrolnih nastav

Aktivnost 4.1: Izdelava brošure in letaka

Odgovorna oseba: Maarten de Groot

Izvajalec aktivnosti 4.1 bo GIS

Namen te aktivnosti je informiranje lastnikov gozdov o problemih, ki jih prinašajo smrekovi podlubniki, in o potrebi vzpostavitve sistema spremljanja podlubnikov preko izdelave in distribucije ozaveščevalnega letaka in brošure.
Letak bo izdelan z namenom hitrega prenosa informacij o problemih, ki jih prinašajo podlubniki in o sistemu spremljanja. Vsebina bo kratka in jasna. V njej bodo predstavljeni problemi s podlubniki, simptomi in škoda, ki nastane ob izbruhih podlubnikov, ter utemeljitev pomena sistema spremljanja z polaganjem kontrolnih nastav ter razlaga, na kakšen način spremljanje deluje. Letak bo dvostranskega tiska A4 formata. Skupno bo izdelanih 10.000 izvodov, ki bodo razdeljeni preko ZGS lastnikom gozdov na različnih srečanjih in dogodkih (npr. na sejmu AGRA) ali razdeljeni lastnikom gozdov preko lokalnih gozdarjev.
Brošura bo vsebovala poglobljene informacije o problemih s podlubniki in o sistemu spremljanja. Podlubniki in problematika bodo predstavljeni z veliko fotografijami in ustreznim spremljevalnim besedilom. Vsebinsko bo brošura sestavljena iz uvodne predstavitve problematike, možnih ukrepov, simptomov in škode, ki jo prinesejo izbruhi podlubnikov, opis sistema spremljanja ter opis rezultatov projekta, ki bodo razviti v WP2 in WP3. Brošura bo A5 formata in vsebovala 12–16 strani. Skupno bo izdanih 10.000 izvodov. Distribucija brošure bo potekala preko ZGS na različnih srečanjih z revirnimi
gozdarji.

Rezultat aktivnosti:

  • letak (10.000 x)
  • brošura (10.000 x)

Časovni načrt

M30 – M36

Activity 4.2: Organizacija delavnic za lastnike gozdov

Odgovorna oseba: Marija Kolšek

Izvajalec aktivnosti 4.2 bo ZGS, GIS,

Namen te aktivnosti je informiranje lastnikov gozdov o problemih, ki jih prinašajo podlubniki, in o potrebi vzpostavitve učinkovitejšega sistema spremljanja podlubnikov (in prednosti le tega!) na delavnicah.

Skupno bo organiziranih 5 celodnevnih delavnic. Sestavljene bodo iz teoretičnega in terenskega dela. Teoretična predstavitev bo ponudila poslušalcem 1) pregled današnjega stanja podlubnikov na splošno v Evropi in še posebej v Sloveniji, 2) predstavitev dejavnikov za izbor mest za kontrolne nastave in potrebno število pasti za uspešen sistem spremljanja (rezultati WP2), 3) predstavitev delovanja eaplikacije (rezultati WP2) in 4), predstavitev najboljšega modela pasti in feromonov (rezultati WP3). Po predstavitvi bodo rezultati aktivnosti (npr. prikaz postavitve kontrolnih pasti in kontrolnih nastav za spremljanje številčnosti populacije osmerozobega smrekovega lubadarja na območju, prizadetih zaradi ujm, obravnava morebitnih problemov, odgovori na vprašanja, …) predstavljeni tudi na terenu. Udeležencem bodo razdeljene tudi brošure in letaki pripravljeni v aktivnosti 4.1. Delavnica bo potekala v izbranih OE v osrednjem, jugozahodnem,  jugovzhodnem, severovzhodnem in severozahodnem delu Slovenije.

Rezultat aktivnosti:

  • 5 delavnic za lastnike gozdov

Časovni načrt

M30 – M36