DS 5. Predlogi za pravno ureditev področja podlubnikov

Odgovorna oseba za DS 5: Nikica Ogris.

Sodelujoče organizacije: ZGS.

Vsebina DS 5 ustreza naslednjemu projektnemu cilju:
· pregledati predpise s področja gozdarstva in presoditi o ustreznosti določil s področja varstva gozdov (spremljava pojavljanja smrekovih podlubnikov v gozdu in na skladiščih, odkrivanje žarišč, zatiralni ukrepi in roki za izvedbo).
Aktivnost 5.1: Predlogi za pravno ureditev področja varstva gozdov

Odgovorna oseba: Nikica Ogris.

Izvajalci aktivnosti bodo: GIS in ZGS.

V aktivnosti 5.1 bomo pregledali predpise s področja gozdarstva in presodili ustreznost določil s področja varstva gozdov. Osredotočili se bomo na naslednja področja:

  • spremljanje pojava smrekovih podlubnikov v gozdu in skladiščih,
  • odkrivanje žarišč,
  • zatiralni ukrepi,
  • roki za izvedbo.

Preverili bomo ustreznost in povezljivost med različnimi nivoji pravnih aktov (zakon, pravilniki, uredbe). Predlagali bomo ustrezne spremembe pravnih aktov, ki bodo odpravljale neskladnosti in povečale učinkovitost spremljanja in preprečevanja škode zaradi podlubnikov.
Rezultat aktivnosti:

  • Elaborat s predlogi za pravno ureditev področja upravljanja smrekovih podlubnikov.

Časovni načrt: M1–M36